یکی بود و یکی نبود

خدایا...دستم به آسمان نمیرسد...تو که دستت به زمین میرسد بلندم کن...!

باران کـه میبـارد  ...

دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود ...

راه می افـتم ... بـدون ِ چـتـر ...

من بـغض می کنـم .... آسمـان گـریـه...!

تاريخ جمعه یازدهم مرداد ۱۳۹۲سـاعت 14:30 نويسنده باران| |

miss-A